vedení účetnictví, mezd a daňové evidence

Solidární zvýšení daně

25.06.2013 09:44

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů se dotýká pouze poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří mají nadlimitní příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 zákona o daních příjmů a z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Odhaduje se, že se bude jednat zhruba o 1,7 % daňových subjektů, kterých se bude aplikace solidární přirážky týkat, což je přibližně 80 000 osob.

Solidární zvýšení daně ve výši 7 % z nadlimitních příjmů představuje daň, ale nejedná se o nový typ daně. Základním principem solidární daně je zvýšit daň vypočtenou podle § 16 (tj. roční daňovou povinnost ze zaměstnání a podnikání) a měsíční zálohu na daň podle § 38h zákona o daních z příjmů (tj. zálohovou daň ze mzdy).

Zaměstnanci s měsíčním zdanitelným příjmem převyšujícím částku 4násobku průměrné mzdy (tj. nad strop sociálního pojištění) spadají do institutu solidární daně podle § 38ha zákona o daních z příjmů, a to s účinností od měsíce ledna 2013.

Pod příjmem se rozumí hrubý příjem a nikoliv superhrubá mzda (hrubý příjem zvýšený o povinné pojistné, které odvádí zaměstnavatel).

Pro stanovení solidární daně je tedy nutné znát správnou výši měsíčního příjmu, který je dán přesahem 4násobku průměrné mzdy vymezené podle zákona č. 589/1992 Sb. (zákon upravující pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Pro rok 2013 je průměrná měsíční mzda vymezena prováděcí vyhláškou č. 324/2012 Sb., a to ve výši 25 884 Kč. Její 4násobek pak činí částku 103 536 Kč. Příjem převyšující tuto částku pak podléhá kromě klasické zálohy na daň i solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 %, přičemž rozdíl mezi příjmy a 4násobkem průměrné mzdy, ze kterého se daň počítá, musí být kladný. Vypočtená solidární daň se pak zaokrouhluje s přesností na dvě desetinná místa podle § 146 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Celková sražená daň ze mzdy se pak rovná součtu vypočtené solidární daně z nadlimitních příjmů a zálohy na daň stanovené z celkových příjmů zaměstnance. Od celkové daně (tj. zálohové a solidární) je možné odečítat slevy na dani podle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů, pokud pracovník podepíše prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů.

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele také více zdanitelných příjmů, např. na základě pracovní smlouvy a vedle toho i z dohody o provedení práce či z dohody o pracovní činnosti, tyto příjmy se pro účely výpočtu solidární daně sčítají.

Jestliže má pracovník více zaměstnavatelů, je nutné vypočítat příjmy vstupující do institutu solidární daně pro každého zaměstnavatele zvlášť. Může se tedy stát, že u jednoho zaměstnavatele může pracovník vstupovat do výpočtu pro solidární daň, u druhého nikoliv.

Poplatník pak musí myslet na to, že podle § 38g odst. 4 zákona o daních z příjmů je povinen podat daňové přiznání po skončení zdaňovacího období, jestliže se na něj vztahuje solidární zvýšení daně (ať již třeba jen za 1 měsíc ve zdaňovacím období). Zaměstnavatel mu v tomto případě nemůže provést roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, vždy si musí podat daňové přiznání.

V případě, kdy si zaměstanec podává sám přiznání k dani z příjmů, nesleduje pro zjištění solidární daně hranici průměrné mzdy ve výši 4násobku, ale již ve výši 48násobku průměrné mzdy pro rok 2013 činí 1 242 432 Kč (48 x 25 884 Kč). Může se tedy stát, že pokud zaměstnanec spadne do solidární daně jen v některém měsíci zdaňovacího období při výpočtu měsíční mzdy (např. v důsledku odměny), nemusí tomu tak být v případě, kdy si podává roční daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V takové situaci by mu měla být správcem daně vrácena již sražená a odvedená "měsíční" solidární daň.

 

Zdroj: Odborný měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ duben 2013, úryvek z článku Základní principy solidárního zvýšení daně - I.část od Ing. Veroniky Sobotkové, Ph.D.

Kontakt

J+M accounting s.r.o.

jmac@jmac.cz

Lazaretní 4298/11a
Brno Židenice
615 00

mob. 731 112 952
tel./fax: 543 235 430

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode